CSS Minifier

Sử dụng CSS Minifier này để nén CSS, giảm kích thước mã CSS và làm cho trang web của bạn tải nhanh hơn.