TIA Portal V16 mới nhất (Totally Integrated Automation Portal), Siemens đã mở rộng kỹ thuật với các chức năng mới, thực tế hơn cho các giai đoạn khác nhau từ lập kế hoạch, đến kết nối, vận hành. Các đổi mới tập trung vào sự tích hợp liên tục vào quá trình phát triển. Chúng bao gồm tiêu chuẩn hóa ...